Innavl

Hva er egentlig innavl?

Som oppdrettere er det vårt ansvar å forvalte rasen vi jobber med.

Det betyr å sikre at kattene vi avler frem blir sunne individer. Og, vi har et ansvar for å forvalte rasens fremtid. Å velge paringsmakkere er derfor svært viktig.

Vi vet at å pare nære slektninger er farlig. Både for individet som blir født og for rasens fremtid.

Mange tror at ved å pare tett (innavl) så får man frem lik type. Det er ikke nødvendigvis riktig. For det som kan skje er at deler av anatomien forsterkes og man kan få ekstremtypede katter som resultat. I tillegg risikerer vi andre defekter, ulike sykdommer, dårligere immunforsvar, dårlig fertilitet, økt fosterdød og svake kattunger. På sikt vil altså dødeligheten øke, fødeevnen blir dårligere og rasen vil til slutt dø ut. For raser med liten populasjon er tett innavl sterkt frarådet.

Innavl må unngås.

Det skal svært viktige grunner til for å pare med høy innavl. Incestparing kan ikke forsvares med noen grunn.

Det er imidlertid litt viktig å skjønne forskjellen mellom ny innavl og gammel innavl:

 1. Ny innavl er innavl i de næreste generasjoner
 2. Gammel innavl er innavl mange generasjoner tilbake i tid (over 10 generasjoner)

1. Ny innavl

Den nye innavlen er den farligste. Det er fordi den gjør at sykdomsgener har høy risiko for å dobles. Ekstra farlig er incestparinger, som er paring mellom søsken, halvsøsken, foreldre/barn, besteforeldre/barnebarn.

Mange snakker også om at de driver linjeavl. Dette er også en form for innavl der en eller flere bestemte arvelinjer inngår på flere nivåer bak i tavla. Linjeavl er ikke nødvendigvis incestparinger, men doblinger i tavlen lenger bak.

En god regel er å ha null – 0 – i innavl på 5 generasjoner, tilbake til tippoldeforeldre.

Husk også: Innavl er ikke arvelig. En katt som selv har høy innavlsgrad kan pares med en katt som er helt ubeslektet i 5 generasjoner, og avkom får da innavlsgrad null på 5 generasjoner. Det er altså paringskombinasjonene vi må se på, og ikke hva det ene foreldredyret har.

Ny innavl ser vi lett i MinKatt. Der vises stamtavlen i 5 generasjoner, med innavlsprosent for de 5. Vi kan også sammenligne de to kattene vi vurderer å pare. Da ser vi lett om noen katter dobles i linjene.

MinKatt viser innavl i prosent

Innavl er ikke nødvendig for å få fram god type og oppnå titler.

Innavlsgrader i prosent, når man regner på 5 generasjoner:
* Søskenparing, foreldre/barn: 25 %
* Halvsøsken, besteforeldre/barnebarn: 12,5 %
* Søskenbarnparing: 6,25 %

2. Gammel innavl

At den nye innavlen er farligst, betyr ikke at den gamle innavlen er helt ufarlig. Her må man som oppdretter også passe på, og det er spesielt viktig for små raser der genbasen uansett ikke er veldig bred.

For MCO kjenner vi den gamle innavlen som de såkalte «kloner» og «topp 5». Det er fordi det ble gjort en rekke incestparinger på 80-tallet. Gammel innavl finner vi gjennom stamtavledatabasen i PawPeds. Da beregner vi innavlsgrad helt tilbake til de første MCO på 60- og 70-tallet, i så mange generasjoner det går an tilbake til rasens begynnelse. Det er innavlstall vi følger med på for rasens beste, og som ikke bør øke enda mer.

Maine Coon RAS

Maine Coon-ringens Rasespesifikke avlstrategi sier:

4.1 Innavl og arvelig sykdom
De aller fleste sykdomsmutasjoner er recessive. Det betyr at så lenge man ikke parer to bærere av samme mutasjon, så er de ikke noe problem. Man regner at et individ til enhver tid vil ha flere tusen mulige recessive skadelige mutasjoner i sitt genom, og nye kan oppstå med hver generasjon. Dette er hovedgrunnen til at man ikke vil drive med innavl eller tette paringer, siden det vil gjøre at de ukjente sykdomsgenene vil dobles. Høy diversitet i en rase gir mindre risiko for slike doblinger, så lenge man ikke parer for tett.

3.7 Mål og strategi
Kortsiktige mål:
Begrense bruk av enkeltindivider (matadorer).
– Heller bruke søsken av populære individer
– Bruke individer få ganger hver
Unngå incest- og tette paringer. Det er ingen regler pr i dag, men incestparinger bør mulig forbys, og andre tette innavlsparinger som onkel/niese osv bør unngås.
– null på 5 generasjon – minimere innavl i de nærmeste generasjonen
Øke bruk av genetiske tester hvor man kan få målt genetisk diversitet, som f.eks. hos MyCatDNA.
Oppfordre til bruk av Pawpeds, som er et godt verktøy for også å se total innavl.

Begreper – oppsummering

 • Innavl: Å pare to nært beslektede katter
 • Linjeavl: Å pare to katter som begge stammer fra samme katt noen generasjoner bak
 • Incestparing: paring mellom søsken, halvsøsken, foreldre/barn, besteforeldre/barnebarn
 • Ny innavl: Innavl i de næreste generasjoner, og som synes på stamtavla
 • Gammel innavl: innavl mange generasjoner tilbake i tid (over 10 generasjoner)
 • Matadoravl: Å bruke én hannkatt på så mange hunner at hans gener blir dominerende i kommende generasjon
 • Utparing: Å pare med en katt som er helt ubeslektet

Helse og god dyrevelferd står sentralt i ALT Maine Coon-ringen i Norge jobber for

Et av de aller viktigste verktøyene for å få til dette er gode helsedata samt mulighet for å overvåke disse dataene over tid. Vi har derfor inngått et formelt samarbeid med DyreID for å få tilgang til helsedata på vår rase gjennom Pyramidion.

Det er derfor helt avgjørende at kattene våre blir registrert hos DyreID. Avtalen innebærer  også at vi får kostnadsfrie eierskifter inntil katten er 6 måneder, samt at de som velger å bruke NRR Chip og registrering i Min Katt får redusert kostnad for å tilleggsregistrere i DyreID.

 • Oppdretteravtalen om gratis eierskifte og redusert tilleggsregistrering vil bli tilbudt alle NRR oppdrettere og er uavhengig av rase. Både DyreID og Maine Coon-ringen anser dette som en løsning som er til beste for alle rasekatter.
 • Avtalen vedrørende bruk av diagnosedata fra Pyramidion, som kun gjelder Maine Coon, sikrer at vi i raseringen nå får tilgang til relevante helsedata i vår RAS. Vi får dermed tilgang til et viktig verktøy for en kontinuerlig overvåkning av rasen og dermed kunne gjøre tilpasninger av RAS (Rasespesifikk AvlsStrategi) og avlsanbefalinger inn i fremtiden. For å få en god oversikt over helsestatus, samt legge til rette for gode avlsanbefalinger, er det helt essensielt at vi har relevante data i bunn. Maine Coon-ringen i Norge tar sikte på å oppdatere vår RAS med helsedata fra Pyramidion i løpet av sommeren 2024.
 • Chipen fra DyreID inkluderer også en unik landskode, og kattene våre er derfor også søkbare i utlandet gjennom Europetnet.
 • Mattilsynet og Veterinærinstituttet har også understreket viktigheten av å ha ett nasjonalt register i forbindelse med smittesporing. DyreID samarbeider allerede med Veterinærinstituttet og Mattilsynet om overvåkning av smittsomme sykdommer og zoonoser, og DyreID kan dermed varsle alle landets dyreeiere om eventuelle utbrudd. Flere registre fra ulike tilbydere vil kunne komplisere dette arbeidet. Maine Coon-ringen ønsker derfor at våre medlemmer tar et bevisst valg her med tanke på å sikre den nasjonale dyrehelsen.
 • I det nye forordningsforslaget om nye EU-standarder for sporing, oppdrett, pass og håndtering av hunder og katter i avlsvirksomheter, dyrebutikker og dyrepensjonat er nettopp gode nasjonale ID-registre en forutsetning, og det blir et krav om at disse nasjonale databasene kan utveksle ID-data på tvers. Europetnet, som DyreID har driftet siden 2018, nevnes nettopp som eksempel på dette. Dette EU-forslaget er for tiden på høring i EU, men vedtas dette kan man anta det vil bli gjeldende også for Norge i nær fremtid.

DyreID har i de senere år blitt en ledende aktør innen ID-merking i hele Europa. De drifter den sentrale Europeiske plattformen for ID-merkede kjæledyr, Europetnet, med mer enn 100 millioner kjæledyr registrert. DyreID har også signert avtale med både Frankrike og Danmark om innsamling av diagnosedata gjennom helseplattformen Pyramidion, og målet er at plattformen skal bli en felles standard for hele Europa.

Artikkel om kattens tannhelse

I senere år er man blitt klar over at også katter har i relativt stor grad ulike problemer knyttet til munnhulen og tannhelsen.

Katter lever også dobbelt så lenge som før slik at flere av problemene også kan knyttes opp mot alder.

Maine Coon-ringen i Norge har tatt litt tak i temaet og inviterte i mai 2022 medlemmer av klubben til et webinar om tannhelse på katt.

Dette ble forestått av

Dyretannklinikken – Norges eneste spesialklinikk for dyretannhelse.

Les vår artikkel Tannhelse hos katt

DyreID starter helseregister

Norge først ute i verden!

DyreID starter helseregister for katt

ID-merkede katter i Norge er registrert i DyreID. Nå har DyreID lansert en helt ny tjeneste som kan være til hjelp for alle som har katt!

DyreID kan i samarbeid med veterinærene samle inn diagnosedata på alle katter i et nytt helseregister, som hjelper oss til å finne ut mer om kattehelse.

Anonymiserte diagnosedata for katter i Norge: Som aller første land i verden samler DyreID nå inn i Norge diagnoser for kjæledyr i ett felles register. Dataene i registeret kan brukes til analyser og forskning som ikke bare vil gi bedre dyrehelse, men også større kunnskap om sammenhengen mellom dyre- og humanhelse.

“Diagnoseregisteret er unikt i global sammenheng og vil trolig bli svært viktig for forskningen”, skriver DyreID. Det inkluderer også et samarbeid med Veterinærinstituttet.

DyreID har sendt ut nyhetsbrev til alle katteiere som har katter registrert i DyreID. Der fins flere detaljer og man kan lese mer om hvordan dette kan bli til stor nytte for alle katteeiere i Norge.

Dataene som innsamles kan brukes til:

 • bedre kattehelse for alle våre katter
 • forbedre behandling for lidelser
 • forskning for å forbedre kattehelse
 • kunnskap om sykdom som kan smitte mellom katt og menneske

Fordel for katteeiere

Registeret vil samle inn diagnoser og informasjon om sykdommer og behandling for katter over hele Norge, gjennom veterinærene som er tilknyttet programmet. Det betyr i praksis at når våre katter blir syke så vil det finnes mer og mer tilgjengelig data som kan hjelpe veterinæren finne den aller beste og mest effektive behandlingen.

Oversikt over de hyppigst stilte diagnosene for katt hittil i 2021

Visste du at de to hyppigst stilte diagnosen for katt så langt i år er tannsten og bittsår?

Vi skiller mellom sykdomsdiagnoser og såkalt profylaktisk behandling. Profylaktisk behandling er såkalt forebyggende behandling (helsekontroll oa.) og er ikke knyttet til sykdom. Den mest stilte profylaktiske behandlingen for katt i 2021 er vaksinasjon. 1.871 katter har vært hos veterinær for vaksinasjon siden 1. januar i år.

 

Fordel for veterinærene

Diagnoser og data som legges inn i registeret blir tilgjengelig for alle veterinærer innen 24 timer, i anonymisert form. Det betyr at veterinærer hele tiden blir oppdatert om hvilke behandlinger som virker og hvilke som er mest effektive.

Klinikkene/veterinæne må logge seg inn i DyreID og godkjenne databehandleravtalen, for å bli med i programmet. Det fins mer informasjon om det her.

Hør med din veterinærklinikk om de er med i programmet.

 

FIFe-vedtak om obligatorisk HD-røntgen av MCO

FIFes generalforsamling GA vedtok 24. mai 2019 med minst mulige flertall å innføre obligatorisk HD-røntgen av Maine Coon før avl. Vedtaket trer i kraft 1. januar 2020.

Maine Coon-ringen i Norge har engasjert seg i saken og meldt inn vårt syn via NRR.

Forslaget var sendt inn til FIFes GA av det slovenske FIFe-medlemmet (forbundet) og inneholdt krav om røntgen ved 4 mnd alder, men ingenting om rutiner, eller hvem som skulle bedømme bildene. FIFes Health and Welfare Commission var ikke tatt med på råd før forslaget ble lansert, og det var ikke gjort noe forarbeid blant oppdrettere i forkant. Alt virket lite gjennomarbeidet.

Det er mange titusener Maine Coon i landsforbundene tilknyttet FIFe, og bare et fåtall av disse er HD-røntget pr i dag. Forslaget innebar slik en enorm omveltning for oppdretterne.

Maine Coon-ringens styre sendte en uttalelse til NRRs delegater til generalforsamlingen, med råd om å stemme mot forslaget slik det forelå. En viktig begrunnelse var mangel på informasjon om rutiner, kvalifikasjoner til veterinærer og ingen avlsanbefalinger, og at et slikt vedtak ville jage mange oppdrettere over til andre forbund, noe som ikke gagner kattesaken.

Det kom som en stor overraskelse at forslaget ble vedtatt, etter at avsnittet om 4 mnd alder ble tatt ut.

Vedtak:

When breeding Maine Coons:
– Maine Coon cats used in breeding must have radiographic evaluation test of HD (hip dysplasia). Official breeding programme based on HD estimation must be developed.
– The cats that need testing according to this rule must be identifiable by microchip or tattoo, and the microchip or tattoo ID number shall follow the test documentation to the laboratory and be clearly stated on the test result certificate.
– Test results must be registered and published in accordance with § 3.5.1.
Remark: The FIFe Health & Welfare Commission shall develop uniform official testing programme based on HD estimation for period of the first 5 (five) years.

 

Klubbens syn på FIFe-vedtaket:

 • Overgangsperioden på 5 år må brukes til å registrere informasjon før restriksjoner innføres.
 • Kravet bør innføres gradvis gjennom overgangsperioden på 5 år, med fokus på katter som skal i avl og ikke fra før har avkom registrert i FIFe. Dette for å gi oppdrettere god tid til å endre praksis.
 • Eldre katter over 4 år bør ikke hofterøntges rutinemessig, siden bildene for en eldre katt vil kunne vise ervervet HD på grunn av utviklet osteoartritt (forkalkninger), og resultatet viser da ikke reell genetisk/arvelig HD.
 • FIFe og FIFes nasjonale forbund bør godkjenne HD-avlesninger fra begge de to store internasjonale HD-registre PawPeds og OFA, som tilsammen har avlest over 7000 Maine Coon-hofter gjennom de siste 20-30 år.

Hele vårt skriv kan lastes ned som PDF-fil

 

Her fins mer informasjon om hofteleddsdysplasi HD hos Maine Coon

Maine Coon-ringen i Norge har fra starten støttet helseprogrammet mot HD startet av den svenske raseklubben Maine Coon-katten, senere overtatt av den ideelle stiftelsen PawPeds. Vi anbefaler HD-røntgen før avl og at man følger anbefalingene for paringer. 20 år med testing og registrering i PawPeds viser at katter med normalrøntgede foreldre har betraktelig mindre risiko for å utvikle HD enn etter urøntgede foreldre.

Tall fra PawPeds 2018 som viser HD-tall prosentvis for katter etter forskjellige foreldrekombinasjoner.

 

Vet du hva et helseprogram er?

Hvorfor helseprogram?

Oppdrettere starter helseprogram for å jobbe med spesielle lidelser i en rase. Det bør være for sykdommer som:

 • – rammer ganske mange i rasen
 • – fører til død eller mye lidelse

Screening betyr undersøkelse av et stort antall dyr i en rase for en spesiell sykdom eller defekt, uavhengig av kliniske symptomer. Kattene som er sterkest rammet blir selektert bort fra avlen, og gradvis selektering mot friskere dyr anbefales.

I valg av avlsdyr er det også helt vesentlig å se hele dyret, og ikke bare velge ut fra enkelte egenskaper eller sykdommer.

Les mer om helseprogrammene

Det finnes helseprogram for:

ppbanner L

PK DNA-testing

Visste du at et sted mellom 5 og 15 % av alle Maine Coon er bærere av en mutasjon som kan gi PK-mangel?

Bærerne er selv helt friske, men parer man to bærere kan avkom få sykdommen.

Det er lett å teste avlsdyr for mutasjonen, og vil du vite mer, les artikkelen som sto i Aristokatt nr 2 2013.

Testing gjøres enkelt hos:

Har du allerede testet dine katter? Send inn resultater scannet på epost til PK registrator i PawPeds for registrering i den åpne databasen.