Vedtekter

 

Vedtekter for Maine Coon-ringen i Norge

§1. Klubben

Maine Coon-ringen i Norge er en rasering for katterasen Maine Coon, stiftet i 1998. Den er ikke tilknyttet noen klubb, riksforbund eller internasjonal organisasjon, men kan samarbeide med alle som vil fremme rasens/kattens beste. Hovedsete er i Norge.

§2. Formål

 •  fremme interessen for Maine Coon-rasen
 •  arbeide for sunn og målrettet avl
 •  informere og gi kunnskap om kattehold
 •  gi råd og veiledning i avlsspørsmål
 •  arbeide for en bred og sunn avlsbase
 •  gi informasjon og service til medlemmene

§3. Medlemsskap

Alle som følger de formål, lover og vedtekter som klubben fastsetter kan bli medlem. Klubben kan skille mellom 1) Hovedmedlem, 2) Familiemedlem, 3) Støttemedlem.

Kun hovedmedlem har stemmerett til årsmøtet, og er valgbar til verv. Årsavgiften fastsettes av styret. Redusert årsavgift kan gis til spesielle grupper.

Æresmedlem – kan tildeles personer som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeid for rasen eller katter generelt. Utnevnes og vedtas av styret med minst 2/3 flertall. Æresmedlem har ikke stemmerett på årsmøtet med mindre de også er betalende hovedmedlem.

Medlemmer skal ha forsvarlig dyrehold, etter retningslinjene til enhver tid gitt i Dyrevelferdsloven, Mattilsynets retningslinjer, og NRR og FIFes reglement for oppdrett og kattehold. Medlem i raseringen som bryter eller misligholder disse retningslinjene, vil kunne bli ekskludert fra klubben.

§4. Styret

Styret består av Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1-3 styremedlemmer, to varamedlemmer. Varamedlemmer har møterett og stemmerett på møtene ved forfall av styremedlemmer. Samtlige styremedlemmer skal motta alle sakspapirer, og kan innkalle til styremøte.

Styret:

 •  leder den daglige virksomheten
 •  sørger for at viktige spørsmål kommer til høring hos medlemmene
 •  forvalter klubbens økonomiske midler
 •  fremmer klubbens formål på beste måte
 •  koordinerer klubbens virksomhet

Styret kan oppnevne personer/arbeidsgrupper til spesielle oppgaver ved behov.
Styret ansetter/oppnevner redaktør til medlemsbladet
Styret innkaller til årsmøte hvert år, og forbereder saker til disse møtene. Styret har ansvar for å iverksette årsmøtets vedtak.

Det anbefales at styret årlig oppnevner en kompetent person m/vara til å representere klubben på NRRs generalforsamling når saker som gjelder Maine Coon er fremmet til NRRs GF. Representanten behøver ikke være medlem av styret.

Styret har taushetsplikt i forhold til alle sensitive opplysninger som det får direkte eller indirekte gjennom vervet. Med sensitive opplysninger menes opplysninger knyttet til personer, samt drift og strategier for Ringen. Taushetsplikten gjelder også etter fratredelse fra vervet.

Brudd på taushetsplikten behandles i styret og kan føre til eksklusjon. Slik avgjørelse krever 2/3 flertall i styret.

Medlemmer kan ikke samtidig inneha verv i konkurrerende raseringer for Maine Coon i Norge.

§5. Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av november hvert år. Stemmerett har alle hovedmedlemmer over 16 år som har betalt årsavgift senest en måned før møtet, og har vært medlem i minst 3 mnd. Innkalling til årsmøtet sendes ut minst to uker i forkant. Forslag til vedtak på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet skal avholdes. Forslag om endring av vedtekter krever minst ¾ flertall for å vedtas. Andre saker krever simpelt flertall.

Årsmøtet velger styrerepresentanter og valgkomite. Valgbare er hovedmedlemmer over 16 år og som har vært medlem og betalt årsavgift senest 3 måneder før møtet. Styrets leder, kasserer, og 1 styremedlemm velges i år med oddetall, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer velges i år med partall. To varamedlemmer velges for et år av gangen. Det varamedlem som får flest stemmer blir varamedlem 1. Varamedlem 2 blir det medlem med nest flest stemmer. Valgkomiteen består av 3 personer som sitter i 2 år, der to velges i år med oddetall, og en velges i år med partall.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Styret plikter å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis minst halvparten av stemmeberettingede medlemmer krever det. Et slikt krav skal foreligge skriftlig og må inneholde begrunnelsen for kravet. Når styret har mottatt kravet skal alle medlemmene informeres og ekstraordinært årsmøte avholdes innen to måneder.

§ 7 Oppløsning av Maine Coon-ringen i Norge

For oppløsning av klubben kreves minst ¾ flertall ved 2 etterfølgende årsmøter, med minst 6 måneders mellomrom. Klubbens midler skal da gå til et formål til beste for Maine Coon-katter, etter vedtak på siste årsmøte.

 

Comments are closed.