FIFe MCO verdensvinnere

FIFe World Winner – verdensvinnere – kåres under World Winner Show

FiFe har i disse dager vedtatt endringer i Standarden for Maine Coon. Vi legger den ut straks den er klar. Nåværende standard finner du på FIFes nettside.

I anledningen av dette har klubben gjort et stykke arbeid med å finne frem alle verdensvinnerne i FIFe tilbake til 1999.

Vi syns vi ser at det er noe mer variasjon i type de første årene, noe som er naturlig for en naturrase. Øyne og ører er relativt stabile, mens snutepartiene har blitt større og kraftigere. Vi finner heller ikke de mest ekstremtypete kattene blant verdensvinnerne. Vi håper oppdrettere vil fortsette forvalte vår vakre rase med fokus på balanse og harmoni.

Ta en titt på de historisk flotte kattene og nyt:

Oversikt over alle Maine Coon FIFe verdensvinnere

Neste World Winner Show avholdes her i Norge 2.-3. november i Sandefjord

WW’98’00’01 Guldfakse’s Chief Two Moons MCO d 23 er en av de aller mest kjente verdensvinnere, og han ligger bak i mange stamtavler i dag:

Innavl

Hva er egentlig innavl?

Som oppdrettere er det vårt ansvar å forvalte rasen vi jobber med.

Det betyr å sikre at kattene vi avler frem blir sunne individer. Og, vi har et ansvar for å forvalte rasens fremtid. Å velge paringsmakkere er derfor svært viktig.

Vi vet at å pare nære slektninger er farlig. Både for individet som blir født og for rasens fremtid.

Mange tror at ved å pare tett (innavl) så får man frem lik type. Det er ikke nødvendigvis riktig. For det som kan skje er at deler av anatomien forsterkes og man kan få ekstremtypede katter som resultat. I tillegg risikerer vi andre defekter, ulike sykdommer, dårligere immunforsvar, dårlig fertilitet, økt fosterdød og svake kattunger. På sikt vil altså dødeligheten øke, fødeevnen blir dårligere og rasen vil til slutt dø ut. For raser med liten populasjon er tett innavl sterkt frarådet.

Innavl må unngås.

Det skal svært viktige grunner til for å pare med høy innavl. Incestparing kan ikke forsvares med noen grunn.

Det er imidlertid litt viktig å skjønne forskjellen mellom ny innavl og gammel innavl:

 1. Ny innavl er innavl i de næreste generasjoner
 2. Gammel innavl er innavl mange generasjoner tilbake i tid (over 10 generasjoner)

1. Ny innavl

Den nye innavlen er den farligste. Det er fordi den gjør at sykdomsgener har høy risiko for å dobles. Ekstra farlig er incestparinger, som er paring mellom søsken, halvsøsken, foreldre/barn, besteforeldre/barnebarn.

Mange snakker også om at de driver linjeavl. Dette er også en form for innavl der en eller flere bestemte arvelinjer inngår på flere nivåer bak i tavla. Linjeavl er ikke nødvendigvis incestparinger, men doblinger i tavlen lenger bak.

En god regel er å ha null – 0 – i innavl på 5 generasjoner, tilbake til tippoldeforeldre.

Husk også: Innavl er ikke arvelig. En katt som selv har høy innavlsgrad kan pares med en katt som er helt ubeslektet i 5 generasjoner, og avkom får da innavlsgrad null på 5 generasjoner. Det er altså paringskombinasjonene vi må se på, og ikke hva det ene foreldredyret har.

Ny innavl ser vi lett i MinKatt. Der vises stamtavlen i 5 generasjoner, med innavlsprosent for de 5. Vi kan også sammenligne de to kattene vi vurderer å pare. Da ser vi lett om noen katter dobles i linjene.

MinKatt viser innavl i prosent

Innavl er ikke nødvendig for å få fram god type og oppnå titler.

Innavlsgrader i prosent, når man regner på 5 generasjoner:
* Søskenparing, foreldre/barn: 25 %
* Halvsøsken, besteforeldre/barnebarn: 12,5 %
* Søskenbarnparing: 6,25 %

2. Gammel innavl

At den nye innavlen er farligst, betyr ikke at den gamle innavlen er helt ufarlig. Her må man som oppdretter også passe på, og det er spesielt viktig for små raser der genbasen uansett ikke er veldig bred.

For MCO kjenner vi den gamle innavlen som de såkalte «kloner» og «topp 5». Det er fordi det ble gjort en rekke incestparinger på 80-tallet. Gammel innavl finner vi gjennom stamtavledatabasen i PawPeds. Da beregner vi innavlsgrad helt tilbake til de første MCO på 60- og 70-tallet, i så mange generasjoner det går an tilbake til rasens begynnelse. Det er innavlstall vi følger med på for rasens beste, og som ikke bør øke enda mer.

Maine Coon RAS

Maine Coon-ringens Rasespesifikke avlstrategi sier:

4.1 Innavl og arvelig sykdom
De aller fleste sykdomsmutasjoner er recessive. Det betyr at så lenge man ikke parer to bærere av samme mutasjon, så er de ikke noe problem. Man regner at et individ til enhver tid vil ha flere tusen mulige recessive skadelige mutasjoner i sitt genom, og nye kan oppstå med hver generasjon. Dette er hovedgrunnen til at man ikke vil drive med innavl eller tette paringer, siden det vil gjøre at de ukjente sykdomsgenene vil dobles. Høy diversitet i en rase gir mindre risiko for slike doblinger, så lenge man ikke parer for tett.

3.7 Mål og strategi
Kortsiktige mål:
Begrense bruk av enkeltindivider (matadorer).
– Heller bruke søsken av populære individer
– Bruke individer få ganger hver
Unngå incest- og tette paringer. Det er ingen regler pr i dag, men incestparinger bør mulig forbys, og andre tette innavlsparinger som onkel/niese osv bør unngås.
– null på 5 generasjon – minimere innavl i de nærmeste generasjonen
Øke bruk av genetiske tester hvor man kan få målt genetisk diversitet, som f.eks. hos MyCatDNA.
Oppfordre til bruk av Pawpeds, som er et godt verktøy for også å se total innavl.

Begreper – oppsummering

 • Innavl: Å pare to nært beslektede katter
 • Linjeavl: Å pare to katter som begge stammer fra samme katt noen generasjoner bak
 • Incestparing: paring mellom søsken, halvsøsken, foreldre/barn, besteforeldre/barnebarn
 • Ny innavl: Innavl i de næreste generasjoner, og som synes på stamtavla
 • Gammel innavl: innavl mange generasjoner tilbake i tid (over 10 generasjoner)
 • Matadoravl: Å bruke én hannkatt på så mange hunner at hans gener blir dominerende i kommende generasjon
 • Utparing: Å pare med en katt som er helt ubeslektet

Helse og god dyrevelferd står sentralt i ALT Maine Coon-ringen i Norge jobber for

Et av de aller viktigste verktøyene for å få til dette er gode helsedata samt mulighet for å overvåke disse dataene over tid. Vi har derfor inngått et formelt samarbeid med DyreID for å få tilgang til helsedata på vår rase gjennom Pyramidion.

Det er derfor helt avgjørende at kattene våre blir registrert hos DyreID. Avtalen innebærer  også at vi får kostnadsfrie eierskifter inntil katten er 6 måneder, samt at de som velger å bruke NRR Chip og registrering i Min Katt får redusert kostnad for å tilleggsregistrere i DyreID.

 • Oppdretteravtalen om gratis eierskifte og redusert tilleggsregistrering vil bli tilbudt alle NRR oppdrettere og er uavhengig av rase. Både DyreID og Maine Coon-ringen anser dette som en løsning som er til beste for alle rasekatter.
 • Avtalen vedrørende bruk av diagnosedata fra Pyramidion, som kun gjelder Maine Coon, sikrer at vi i raseringen nå får tilgang til relevante helsedata i vår RAS. Vi får dermed tilgang til et viktig verktøy for en kontinuerlig overvåkning av rasen og dermed kunne gjøre tilpasninger av RAS (Rasespesifikk AvlsStrategi) og avlsanbefalinger inn i fremtiden. For å få en god oversikt over helsestatus, samt legge til rette for gode avlsanbefalinger, er det helt essensielt at vi har relevante data i bunn. Maine Coon-ringen i Norge tar sikte på å oppdatere vår RAS med helsedata fra Pyramidion i løpet av sommeren 2024.
 • Chipen fra DyreID inkluderer også en unik landskode, og kattene våre er derfor også søkbare i utlandet gjennom Europetnet.
 • Mattilsynet og Veterinærinstituttet har også understreket viktigheten av å ha ett nasjonalt register i forbindelse med smittesporing. DyreID samarbeider allerede med Veterinærinstituttet og Mattilsynet om overvåkning av smittsomme sykdommer og zoonoser, og DyreID kan dermed varsle alle landets dyreeiere om eventuelle utbrudd. Flere registre fra ulike tilbydere vil kunne komplisere dette arbeidet. Maine Coon-ringen ønsker derfor at våre medlemmer tar et bevisst valg her med tanke på å sikre den nasjonale dyrehelsen.
 • I det nye forordningsforslaget om nye EU-standarder for sporing, oppdrett, pass og håndtering av hunder og katter i avlsvirksomheter, dyrebutikker og dyrepensjonat er nettopp gode nasjonale ID-registre en forutsetning, og det blir et krav om at disse nasjonale databasene kan utveksle ID-data på tvers. Europetnet, som DyreID har driftet siden 2018, nevnes nettopp som eksempel på dette. Dette EU-forslaget er for tiden på høring i EU, men vedtas dette kan man anta det vil bli gjeldende også for Norge i nær fremtid.

DyreID har i de senere år blitt en ledende aktør innen ID-merking i hele Europa. De drifter den sentrale Europeiske plattformen for ID-merkede kjæledyr, Europetnet, med mer enn 100 millioner kjæledyr registrert. DyreID har også signert avtale med både Frankrike og Danmark om innsamling av diagnosedata gjennom helseplattformen Pyramidion, og målet er at plattformen skal bli en felles standard for hele Europa.

Kurs: Grunnleggende avl

OBS: Kurset er fullt


Vi har gleden av å invitere til 3 kursmoduler med spennende og særdeles relevante temaer innen avl og oppdrett.

Vi har begrenset med plass – så her gjelder det å være raske med påmeldingen.

Kursholder er klubbens eget æresmedlem Ulrika Olsson, grunnlegger av PawPeds, Maine Coon-oppdretter og tidligere FIFe-dommer.

Invitasjonen kan lastes ned i PDF-format her.

Meld på!

Er du ikke medlem ennå? Innmeldingskjema og informasjon finner du her.

Kontingent 2024

Det er nå tid for å betale medlemskontingent for 2024

Styret vedtok uendrede satser for 2024.

Dere kan betale via VIPPS eller kontonummer.

 • Hovedmedlem oppdrett:  kr 300
 • Hovedmedlem katteier:    kr 200
 • Familiemedlem:                kr 100
 • Støttemedlem:                 kr 100

VIPPS

VIPPS: 570252

Kontonummer: 1506 62 21749

Forfall: 31. desember 2023   –  Merk med type medlemskap og navn

Har dere spørsmål om kontingent og medlemskap er det bare å kontakte kasserer.

En veldig god idé er å tilby medlemskap til deres kattungekjøpere.

 • Medlemskapet løper fra kontingenten er innbetalt.
 • Innbetalt kontingent etter 1. november gjelder for påfølgende år.
 • Familiemedlem må ha samme adresse som et Hovedmedlem.
 • Hovedmedlem har stemmerett i klubbsaker.

Nytt medlem?

Du finner informasjon på denne siden, og innmeldingskjemaet her.

Bekymring for ekstremtype

I vår RAS kapittel 5 tar vi opp eksteriør og økende bekymring for overdrevne eksteriørtrekk – ekstremtype.

Det synes som det generelt nå er en økende bekymring i flere katteorganisasjoner over at Maine Coon rasen utvikler seg i feil retning i forhold til gjeldende standard.

Maine Coon Breed Advisory Committee (BAC) i GCCF* har nylig sendt et brev til sine dommere vedrørende bekymringer over en økende tendens av importerte Maine Coon som de mener ikke lengre er i henhold til deres egen rasestandard. I brevet ber de sine dommere om å være særskilt oppmerksomme på en del punkter som tilsier at dette er direkte feil i forhold til standarden, og ber dem om å ikke favorisere disse kattene når de er på dommerbordet.

* GCCF: The Governing Council of the Cat Fancy, er et katteregister etablert i 1910 og den største organisasjonen som registrerer rasekatter i Storbritannia.

Bevare rasen og unngå ekstremtype

BAC i GCCF mener det er viktig at Maine Coon rasen skal være en stor og solid «working cat», med både en pels og en fremtoning som tilsier at bakgrunnen til rasen er en gårdskatt med gode jaktegenskaper. BAC sier videre at det er en overordnet balanse i hele fenotypen som er nøkkelen til å bevare rasen slik.

Hele skrivet:

GCCF warning to judges on Maine Coon extreme type

GCCF on Maine Coon

Noen av de første Maine Coon og noen fra i dag: Maine Coon er vakrest når vi unngår ekstremtype.

Dominante blåøyde Maine Coon (DBE)

På FIFe’s GA i 2021, ble det vedtatt at blå øyne ikke er tillatt i Maine Coon-rasen når man snakker om katter uten hvitt eller mindre mengder hvitt (EMS kode 09).
Forslaget var utarbeidet av FIFe’s Breed Council for Maine Coon, og ble presentert av BRC på FIFe’s GA.
Forslaget kom som en direkte konsekvens av at man i flere år har sett at flere og flere Maine Coon katter med lite eller uten hvitt og blå øyne ble avlet frem, og spredd i den ordinære avlspopulasjonen. Man observerte også at flere av disse kattene hadde en noe spesiell fenotype, med vidt plasserte øyne, en indre øyekrok som var mindre synlig og bredere neserygger.

Les hele artikkelen her: Dominante blåøyde Maine Coon (DBE)

Artikkel om kattens tannhelse

I senere år er man blitt klar over at også katter har i relativt stor grad ulike problemer knyttet til munnhulen og tannhelsen.

Katter lever også dobbelt så lenge som før slik at flere av problemene også kan knyttes opp mot alder.

Maine Coon-ringen i Norge har tatt litt tak i temaet og inviterte i mai 2022 medlemmer av klubben til et webinar om tannhelse på katt.

Dette ble forestått av

Dyretannklinikken – Norges eneste spesialklinikk for dyretannhelse.

Les vår artikkel Tannhelse hos katt

Minstealder kattunger

Minstealder for leveringsklare kattunger økes fra 12 til 14 uker

På FIFes generalforsamling 27. mai ble det vedtatt at minstealder for når kattunger kan flytte til nytt hjem økes fra 12 til 14 uker. Forslaget ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer, 1 avholden. Vedtaket vil gjelde fra 1. januar 2023.

Begrunnelsen for ny regel er todelt: Kattunger skal vaksineres før de flytter, og de vil da være eldre enn 12 uker når de har fått grunnvaksineringen og kan reise til nytt hjem. I tillegg er det også gjort studier som viser at kattunger som får være sammen med mor og søsken til de er 14 uker er mer modne og har lavere risiko for atferdsproblemer enn de som blir tatt fra mor tidligere.

I 2017 kom en finsk studie som så på atferdsproblem hos katter relatert til når de ble tatt fra mor. Den viste at minstealder burde være 14 uker og gjerne opp mot 16 uker, for å få trygge katter.

Her er de viktigste funnene:

• Generell aggresjon hos kattene øker om de tas bort fra mor før 12-13 ukers alder

• Risiko for aggresjon overfor mennesker stor for kattunger tatt fra mor før 8-10 ukers alder, men liten for kattunger tatt fra mor etter 14-15 ukers alder, og enda mindre om voksen

• Risiko for aggresjon overfor andre katter er lavere for kattunger tatt fra mor etter 16 ukers alder

• Risiko for overdrevent stell og vasking stor for kattunger tatt fra mor før 14-15 ukers alder

Ahola. 2017. “Early weaning increases aggression and stereotypic behavious in cats” In: Scientific Reports, (Article number: 10412, 2017) doi:10.1038/s41598-017-11173-5

FIFe-sak om poly MCO

Rasekattorganisasjonen FIFe har generalforsamling 26. og 27. mai 2022. NRR er medlem i FIFe, og de aller fleste oppdrettere i Norge følger deres regelverk.

Et av forslagene som skal behandles i FIFe er å merke alle Maine Coon med polydaktyle katter bak i linjene på stamtavlene ved å sette bokstaven P i navnet. I den anledning behandlet styret i Maine Coon-ringen saken, og vi har oversendt vår uttalelse til NRRs styre og delegater. Vi forklarer hvorfor vi er mot et slikt forslag, og ønsker at delegatene stemmer Nei.

Det viktigste argumentet: Polydaktyli nedarves dominant, slik at katter som ikke selv er poly ikke har mutasjonen, og heller ikke kan få poly avkom. Det er derfor ikke nødvendig å følge mutasjonen videre i stamboken.

Vår uttalelse i sin helhet:

Maine Coon og pelsstell

Les vår nye artikkel om pelsstell

– lær om pelsens funksjon, daglig stell og tips.

Unngå “løveklipp”!

Vi registrerer at katter nedbarberes både en og to ganger i løpet av året – ved røytesesong spesielt. Barbering på visse områder kan være nødvendig (punktbarbering), men det som ikke er bra er nedbarbering med ”løveklipp”. Like sikkert som vårsola titter frem popper det opp bilder av løveklippede Maine Coon på Facebook. Diskusjon rundt dette tema med for og i mot skaper ofte veldig høye temperaturer. Alle vil det beste for katten sin og forsvarer det man har ”måttet” gjøre – andre vil ikke forstå at noen sliter mer enn andre med pelsstell av ulike grunner.

Lær mer om pelsstell i vår artikkel

 

Studie: Katter som risiko

Kattehold og dyrevelferd

Ny studie om kattehold og risiko:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal nå i gang å vurdere hvilken risiko hold av katt utgjør for truede dyrearter av bl.a fugl. Og også se på hvorvidt det er god dyrevelferd å la katter være fritt ute.

Etolog og katteekspert professor Bjarne O. Braastad er invitert inn som ekstern ekspert.

Kan katten slik vi kjenner den – og holder den, i fremtiden selv bli en truet dyreart?

Kan det bety at hvis Mons får restriksjoner ift utfoldelse – og mulig utbredelse, så vil etterspørselen etter renrasede katter gå kraftig opp?

Denne rapporten blir det i hvertfall spennende å lese utfallet av.

Lenke til informasjon om studien

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken risiko hold av katt i Norge utgjør for truede arter av blant annet fugl, amfibier og reptiler, og om det er god dyrevelferd å la katter løpe fritt.

 

 

DyreID starter helseregister

Norge først ute i verden!

DyreID starter helseregister for katt

ID-merkede katter i Norge er registrert i DyreID. Nå har DyreID lansert en helt ny tjeneste som kan være til hjelp for alle som har katt!

DyreID kan i samarbeid med veterinærene samle inn diagnosedata på alle katter i et nytt helseregister, som hjelper oss til å finne ut mer om kattehelse.

Anonymiserte diagnosedata for katter i Norge: Som aller første land i verden samler DyreID nå inn i Norge diagnoser for kjæledyr i ett felles register. Dataene i registeret kan brukes til analyser og forskning som ikke bare vil gi bedre dyrehelse, men også større kunnskap om sammenhengen mellom dyre- og humanhelse.

“Diagnoseregisteret er unikt i global sammenheng og vil trolig bli svært viktig for forskningen”, skriver DyreID. Det inkluderer også et samarbeid med Veterinærinstituttet.

DyreID har sendt ut nyhetsbrev til alle katteiere som har katter registrert i DyreID. Der fins flere detaljer og man kan lese mer om hvordan dette kan bli til stor nytte for alle katteeiere i Norge.

Dataene som innsamles kan brukes til:

 • bedre kattehelse for alle våre katter
 • forbedre behandling for lidelser
 • forskning for å forbedre kattehelse
 • kunnskap om sykdom som kan smitte mellom katt og menneske

Fordel for katteeiere

Registeret vil samle inn diagnoser og informasjon om sykdommer og behandling for katter over hele Norge, gjennom veterinærene som er tilknyttet programmet. Det betyr i praksis at når våre katter blir syke så vil det finnes mer og mer tilgjengelig data som kan hjelpe veterinæren finne den aller beste og mest effektive behandlingen.

Oversikt over de hyppigst stilte diagnosene for katt hittil i 2021

Visste du at de to hyppigst stilte diagnosen for katt så langt i år er tannsten og bittsår?

Vi skiller mellom sykdomsdiagnoser og såkalt profylaktisk behandling. Profylaktisk behandling er såkalt forebyggende behandling (helsekontroll oa.) og er ikke knyttet til sykdom. Den mest stilte profylaktiske behandlingen for katt i 2021 er vaksinasjon. 1.871 katter har vært hos veterinær for vaksinasjon siden 1. januar i år.

 

Fordel for veterinærene

Diagnoser og data som legges inn i registeret blir tilgjengelig for alle veterinærer innen 24 timer, i anonymisert form. Det betyr at veterinærer hele tiden blir oppdatert om hvilke behandlinger som virker og hvilke som er mest effektive.

Klinikkene/veterinæne må logge seg inn i DyreID og godkjenne databehandleravtalen, for å bli med i programmet. Det fins mer informasjon om det her.

Hør med din veterinærklinikk om de er med i programmet.

 

Klubbrabatt på MyCatDNA!

Medlemsrabatt på 20 % for MyCatDNA

MyCatDNA er en ny testpakke for katt lansert i 2017, som analyserer kattens DNA og gir mye informasjon:

 • over 20 forskjellige gener for farge, mønster, blodtype og mer
 • over 40 sykdomsmutasjoner testet, med fokus på dem som er relevante for din rase
 • kattens faktiske genetiske variasjon, målt individuelt, og sammenlignet med rasen og andre raser
 • tilgang til avlsverktøyet Breeder Tool hvor man kan sammenligne mulige paringer for best mulig avkom

Maine Coon-ringen i Norge anbefaler MyCatDNA for våre oppdrettere

Testpakken bestilles og betales på nett, og rabattkode legges inn før man klikker på betaling.

Testsettet sendes i posten fra laboratoriet. Svabber og skjema tas med til veterinær for attestering av ID og svabbing. Det tar ca 3-6 uker før man får svarene. Resultatene legges ut på kontoen man har opprettet, og kan også lastes ned som PDF der det står om resultatene er verifiserte.

Fra svabber er mottatt i laboratoriet tar det ca 3-6 uker før man får resultatene.

Les mer om DNA-testing av avlskatter

Vår nye logo!

Endelig har Maine Coon-ringens logo fått en kraftig oppgradering!

Klubben har fått hjelp av designer Liv Irene Holmen, Vestby Grafiske, som har laget ny og oppgradert versjon av vår gamle logo. Hun har også laget to alternative varianter med andre katter i logosirkelen.

Da klubben fikk nytt styre og lagde ny nettside i 2014 fantes logoen kun i en hjemmeprintet papirbrosjyre, i bleknet utgave og ca 5 cm i diameter. Den ble scannet slik den var. I forbindelse med scanning av gamle medlemsblader oppdaget vi at fotografiet av logokatten også fantes i stor utgave på en forside fra 2003, der på blankt papir, og dette bildet ble scannet i høy oppløsning og oversendt designer. Hun har gjenskapt logoen i forbedret utgave med friskere farger, og ikke minst, i format som kan anvendes i trykk.

Vi takker Liv Irene Holmen og Vestby Grafiske for hjelpen

 

Logokattene

Klubbens logokatt er EP EC DK*Løve Hulen’s Twilight Moon MCO n 22 (1998-2017), som tidligere er presentert i Medlemsbladet 2016-1. Oppdretter er Rita Henriksen, og eier er Solveig Iglebæk. Light ble 19 år gammel, og hennes datter Joy 18 år. Disse kattene ligger bak mange av dagens Maine Coon.

 

Maine Coon-ringens logo har en klassisk bruntabby katt midt i sirkelen. Katten er dansk import DK*Løve Hulen’s Twilight Moon MCO n 22, til daglig kalt «Light». Logoen ble laget tidlig på 2000-tallet av daværende redaktør Hege Stubberud.

Light har vært på verdensutstillinger i Tyskland, Finland, Danmark og Portugal. På samtlige av verdensutstillingene har hun tatt tittel, bortsett fra den siste der hun fikk HP, fordi hun var både Europa Champion og Europa Premier. 14 år gammel ble hun NOM som kastrat på to utstillinger. Light har svært mange etterkommere etter seg, via datteren S*Lindevoll’s Joy MCO n 22.

De nye alternativvariantene er laget med to andre hunnkatter: Skilpaddejenta er CH Lurven’s Felicity MCO f og den unge helsvarte er CH Hawkwind’s Armada MCO n, begge vakre Maine Coon som viser litt av spennet i utseende på rasen.

 

FIFe-vedtak om obligatorisk HD-røntgen av MCO

FIFes generalforsamling GA vedtok 24. mai 2019 med minst mulige flertall å innføre obligatorisk HD-røntgen av Maine Coon før avl. Vedtaket trer i kraft 1. januar 2020.

Maine Coon-ringen i Norge har engasjert seg i saken og meldt inn vårt syn via NRR.

Forslaget var sendt inn til FIFes GA av det slovenske FIFe-medlemmet (forbundet) og inneholdt krav om røntgen ved 4 mnd alder, men ingenting om rutiner, eller hvem som skulle bedømme bildene. FIFes Health and Welfare Commission var ikke tatt med på råd før forslaget ble lansert, og det var ikke gjort noe forarbeid blant oppdrettere i forkant. Alt virket lite gjennomarbeidet.

Det er mange titusener Maine Coon i landsforbundene tilknyttet FIFe, og bare et fåtall av disse er HD-røntget pr i dag. Forslaget innebar slik en enorm omveltning for oppdretterne.

Maine Coon-ringens styre sendte en uttalelse til NRRs delegater til generalforsamlingen, med råd om å stemme mot forslaget slik det forelå. En viktig begrunnelse var mangel på informasjon om rutiner, kvalifikasjoner til veterinærer og ingen avlsanbefalinger, og at et slikt vedtak ville jage mange oppdrettere over til andre forbund, noe som ikke gagner kattesaken.

Det kom som en stor overraskelse at forslaget ble vedtatt, etter at avsnittet om 4 mnd alder ble tatt ut.

Vedtak:

When breeding Maine Coons:
– Maine Coon cats used in breeding must have radiographic evaluation test of HD (hip dysplasia). Official breeding programme based on HD estimation must be developed.
– The cats that need testing according to this rule must be identifiable by microchip or tattoo, and the microchip or tattoo ID number shall follow the test documentation to the laboratory and be clearly stated on the test result certificate.
– Test results must be registered and published in accordance with § 3.5.1.
Remark: The FIFe Health & Welfare Commission shall develop uniform official testing programme based on HD estimation for period of the first 5 (five) years.

 

Klubbens syn på FIFe-vedtaket:

 • Overgangsperioden på 5 år må brukes til å registrere informasjon før restriksjoner innføres.
 • Kravet bør innføres gradvis gjennom overgangsperioden på 5 år, med fokus på katter som skal i avl og ikke fra før har avkom registrert i FIFe. Dette for å gi oppdrettere god tid til å endre praksis.
 • Eldre katter over 4 år bør ikke hofterøntges rutinemessig, siden bildene for en eldre katt vil kunne vise ervervet HD på grunn av utviklet osteoartritt (forkalkninger), og resultatet viser da ikke reell genetisk/arvelig HD.
 • FIFe og FIFes nasjonale forbund bør godkjenne HD-avlesninger fra begge de to store internasjonale HD-registre PawPeds og OFA, som tilsammen har avlest over 7000 Maine Coon-hofter gjennom de siste 20-30 år.

Hele vårt skriv kan lastes ned som PDF-fil

 

Her fins mer informasjon om hofteleddsdysplasi HD hos Maine Coon

Maine Coon-ringen i Norge har fra starten støttet helseprogrammet mot HD startet av den svenske raseklubben Maine Coon-katten, senere overtatt av den ideelle stiftelsen PawPeds. Vi anbefaler HD-røntgen før avl og at man følger anbefalingene for paringer. 20 år med testing og registrering i PawPeds viser at katter med normalrøntgede foreldre har betraktelig mindre risiko for å utvikle HD enn etter urøntgede foreldre.

Tall fra PawPeds 2018 som viser HD-tall prosentvis for katter etter forskjellige foreldrekombinasjoner.

 

Vet du hva et helseprogram er?

Hvorfor helseprogram?

Oppdrettere starter helseprogram for å jobbe med spesielle lidelser i en rase. Det bør være for sykdommer som:

 • – rammer ganske mange i rasen
 • – fører til død eller mye lidelse

Screening betyr undersøkelse av et stort antall dyr i en rase for en spesiell sykdom eller defekt, uavhengig av kliniske symptomer. Kattene som er sterkest rammet blir selektert bort fra avlen, og gradvis selektering mot friskere dyr anbefales.

I valg av avlsdyr er det også helt vesentlig å se hele dyret, og ikke bare velge ut fra enkelte egenskaper eller sykdommer.

Les mer om helseprogrammene

Det finnes helseprogram for:

ppbanner L